Jak się przygotować do postępowania upadłościowego?

Jeżeli nasza firma jest w naprawdę złej kondycji finansowej to postępowanie upadłościowe może być dla nas najlepszym rozwiązaniem. Musimy jednak pamiętać, że nie każdy może je ogłosić, ma ono określony prawnie przebieg i powinniśmy się do niego dobrze przygotować.

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne, prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne, czyli jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Mogą to także zrobić spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Upadłości ogłosić nie może Skarb Państwa, samorząd terytorialny, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie.

Podanie o upadłość

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Upadłość orzeka sąd do którego złożymy odpowiedni wniosek. Zazwyczaj wynika ona z przyczyn ekonomiczny jednak może być też związane ze zdarzeniem losowym takim jak śmierć właściciela firmy. Jednak ta druga sytuacja jest wyjątkowo rzadka.

Ogłoszenie upadłości nie jest proste. Orzeka się ją tylko wobec przedsiębiorców, którzy są niewypłacalni i nie regulują swoich już wymaganych zobowiązań finansowych. Wniosek o takie orzeczenie może złożyć dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że są takie sytuacje, kiedy dłużnik jest zobowiązany do ogłoszenia upadłości.

Upadłość

Wniosek musi spełniać określone wymagania formalne opisane szczegółowo w art. 22 pun. Oznacza to, że zawiera on informacje podstawowe o dłużniku, dane reprezentantów i niektórych wspólników, lokalizację przedsiębiorstwa lub innego majątku dłużnika oraz fakty i okoliczności, które uzasadniają wniosek. Gdy dłużnik składa wniosek powinien też określić czy chodzi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy upadłość obejmującą likwidację majątku. To jednak tylko początek. Tak naprawdę do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów i jeżeli nie jesteśmy w stanie skompletować ich sami powinniśmy poprosić o to specjalistyczną firmę. Zwłaszcza, że jeżeli informacje przedstawione w dokumentacji nie są prawdziwe to ponosimy odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek podania fałszywych danych.

Pamiętajmy, że konieczne jest złożenie wniosku we właściwym terminie, który nie jest zbyt długi. Dokładnie to dwa tygodnie od dnia, w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Jeżeli tego nie zrobimy w przewidzianym prawnie czasie ponosimy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek tego działania innym podmiotom.

Postępowanie upadłościowe

Wniosek składamy do sądu upadłościowego, czyli właściwego miejscowo, ze względu na siedzibę dłużnika, sądu gospodarczego. Jego złożenie przez dłużnika sprawia, że automatycznie zaczyna się postępowanie zabezpieczające majątek. Jeżeli to wierzyciel złoży wniosek to majątek zostanie zabezpieczony na żądanie wnioskującego.

Sąd upadłościowy

Wniosek to pierwszy krok w długim i skomplikowanym postępowaniu. Należy pamiętać, że nie ma możliwości, żeby cały proces zakończył się po tygodniu. Jeżeli zależy nam na tym, aby postępowanie przebiegło jak najbardziej sprawnie to musimy się właściwie do niego przygotować. Bardzo ważne są tu względy formalne. To one najczęściej sprawiają, że wniosek jest zwracany.

Powyższy opis początku postępowania upadłościowego unaocznia o jak wielu elementach musimy pamiętać, by w ogóle rozpocząć całą procedurę. W jej trakcie pojawia się jeszcze więcej elementów, o których musimy pamiętać i o które należy zadbać. Z tego względu zazwyczaj najlepszą decyzją jest przekazanie całego procesu w ręce specjalistów. Przykładem takiego specjalisty jest Radca prawny Teresa Śmietanka z Warszawy.

Dzięki temu nasze interesy będą najlepiej i najskuteczniej chronione, a my nie będziemy musieli martwić się wymogami formalnymi i terminami.