Struktura systemu zarządzania wg Aneksu SL – co się zmieniło w nowej normie ISO 45001?

ISO 45001 to międzynarodowa norma obowiązująca dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, stanowiącego podstawowy element strategii zarządzania ryzykiem w organizacji. Wdrożenie tej normy w organizacji umożliwia ochronę pracowników i innych osób podlegających nadzorowi organizacji oraz spełnienie wymogów prawnych. Implementacja systemu stanowi ponadto gwarancję ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa. 

Kiedy została wprowadzona nowa norma ISO 45001? 

Nowa norma ISO 45001 została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standarization) w marcu 2018 roku. Jest ona podobna do normy OHSAS 18001, przyjmuje jednak strukturę i ramy wyznaczone przez Aneks SL. ISO 45001 jest pierwszą na świecie zharmonizowaną normą dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

Zmiany wprowadzone przez nową normę ISO 45001 

Nowa norma ISO 45001 ma strukturę opartą o Aneks SL i składa się z 10 rozdziałów. Dzięki dostosowaniu się do rozwiązań stosowanych we wszystkich nowych i zmienionych standardach ISO, norma ISO 45001 może być zintegrowana z innymi normami systemów zarządzania, między innymi ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zapewnia lepsze zrozumienie otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja i jej System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Do zmian wprowadzonych przez nową normę ISO 45001 należą: 

 • orientacja na procesy, wypierająca wcześniejszą orientację na procedury, 
 • podejmowanie decyzji z zakresu systemu BHP w oparciu o szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron – dostawców, podwykonawców oraz pracowników, 
 • podejście do systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka i szans związanych z systemem zarządzania i systemem BHP, 
 • wprowadzenie bardziej szczegółowych wymagań wobec 
  • miejsc pracy, w których działają różne organizacje, 
  • hierarchii kontroli, 
  • zarządzania zmianami,
  • outsourcingu, 
  • zamówień,
  • wykonawców,
 • implementacja bardziej szczegółowych wymagań dotyczących procesu oceny, w tym utrzymania wiedzy oraz zrozumienia jej statusu zgodności, 
 • wprowadzenie szczegółowych wymagań odnośnie do danych wejściowych i wyników przeglądu, 
 • zastąpienie działań zapobiegawczych analizą ryzyka

Dzięki zmianom wprowadzonym przez nową normę ISO 45001 organizacja odnosi liczne korzyści. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

 • możliwość identyfikacji wszystkich źródeł ryzyka dla pracowników i wizytujących firmę osób, 
 • podniesienie standardu pracy i bezpieczeństwa wszystkich przebywających na terenie firmy osób, 
 • zmniejszenie ryzyka potencjalnych wypadków w miejscu pracy, 
 • możliwość ukazania klientom, kontrahentom i zewnętrznym instytucjom kontrolnym starań dokładanych celem zapewnienia właściwych warunków, bezpieczeństwa i środowiska pracy,
 • uzyskanie dowodów na zaangażowanie organizacji w utrzymanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa oraz higieny pracy,  
 • osiągnięcie stanu spokoju w wyniku spełnienia wszystkich norm i wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

Wdrożenie nowej normy ISO 45001 pozwala również negocjować obniżenie kosztów ubezpieczenia

Zmiany wprowadzone przez Aneks SL w strukturze systemu zarządzania 

Aneks SL (Annex SL Proposals for management system standards) opisuje ramy ogólnego systemu zarządzania, które w praktyce powinny być poszerzone o wymagania specyficzne dla danej dyscypliny. W dokumencie przedstawiona jest nowa koncepcja tworzenia norm z obszaru systemów zarządzania. Koncepcja ta, znana jako HLS (High Level Structure), bazuje na następujących założeniach:

 • unifikacja struktury wszystkich norm dla systemów zarządzania, 
 • ujednolicenie bazowego tekstu, terminologii i podstawowych definicji stosowanych we wszystkich normach systemów zarządzania. 

Zmiany wprowadzone Aneksem SL mają na celu zwiększenie spójności i  kompatybilności różnych norm odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzania. Dokument postuluje zastosowanie prostego języka, co ma pomóc w rozumieniu i właściwym interpretowaniu wymagań zawartych w normach. 

Warto zauważyć, że koncepcje przedstawione w Aneksie SL stosuje się nie tylko do norm ISO, lecz także do innych dokumentów normatywnych wydawanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a więc specyfikacji technicznych (TS) i specyfikacji dostępnych publicznie (PAS). Wytyczne nie są stosowane do dokumentów Międzynarodowego Porozumienia Warsztatowego (IWA). 

Aneks SL wpływa na strukturę i stosowaną terminologię, nie musi jednak znajdować odbicia w dokumentacji systemu zarządzania organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.