Gdzie zgłosić brak wystawienia faktury?

Gdy pomimo naszego żądania, kontrahent odmawia wystawienia faktury, w niemal całkowitej większości przypadków racja leży po naszej stronie. Zaniechanie obowiązku wystawienia faktury jest przestępstwem skarbowym, którego powinni unikać odpowiedzialni przedsiębiorcy.

Skąd wynika obowiązek wystawienia faktury VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106b stanowi, że podatnik VAT obowiązany jest wystawić fakturę w następujących sytuacjach:

  • Sprzedaż, a także dostawa towarów i świadczenie usług dokonywane przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT lub podatku o podobny charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  • Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usługi.

Z obowiązku wystawienia faktury mogą zwolnić jedynie przepisy szczególne odnoszące się np. do specyficznego charakteru działalności zarobkowej wykonywanej przez przedsiębiorcę. Dodatkowo, warto przypomnieć o przepisie art. 462 §2 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym dłużnik może żądać od wierzyciela pokwitowania w szczególnej formie, jeśli ma w tym interes.

Program do wystawiania faktur

Jaki jest termin na wystawienie faktury VAT?

Zasady regulujące terminy na wystawienie faktury VAT znajdują w Rozdziale I Działu XI ustawy o podatku od towarów i usług. Są bardzo zróżnicowane ze względu na różne rodzaje działalności gospodarczej, którą może wykonywać dostawca towaru bądź usługi.

Podstawowa zasada stanowi jednak, że wystawienie faktury powinno nastąpić nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy tego towaru lub wykonania tej usługi lub nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawca otrzymał całość lub część zapłaty od nabywcy.

Jaka kara grozi za niewystawienie faktury?

Sankcję związaną z odmową dokonania obowiązku wystawienia faktury VAT znajdziemy w art. 62 §1 Kodeksu Karnego Skarbowego. Stanowi on, że osoba, która wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Gdzie zgłosić niewystawienie faktury przez nieuczciwego kontrahenta?

Zgodnie z art. 118 k.k.s. organem przygotowawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia jest przede wszystkim naczelnik urzędu skarbowego. Rolę tę może pełnić też między innymi Policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego przez przedsiębiorcę odmawiającego nam wystawienia faktury najlepiej zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla tego przedsiębiorcy.

Czy niewystawianie faktur to powszechny problem?

Stanowcza większość przedsiębiorców nie ryzykuje postępowania karno-skarbowego poprzez ignorowanie obowiązku wystawienia faktury. Znacznie częściej zdarza się jednak problem niewystawienia takiej faktury w terminie. Nie ma to jednak żadnych konsekwencji podatkowych dla nabywcy towaru lub usługi. Jedynie przedsiębiorca, który zapomniał o prawidłowym terminie wystawienia faktury, musi wskazać dane zobowiązanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT.

Program do wystawiania faktur

Wystawianie faktur – jak możesz je sobie ułatwić?

Każdy przedsiębiorca potrzebuje dobrego narzędzia do wystawiania faktur, by poprzez zaniedbywanie terminów lub omyłki pisarskie nie robić bałaganu we własnej księgowości. Tradycyjny sposób związany z przesyłaniem pocztą papierowej faktury odchodzi już do lamusa. Przyczyniła się do tego jego czasochłonność, konieczność wyposażania się w papier, koperty i znaczki pocztowe oraz wygospodarowania miejsca na archiwum, co jest związane z obowiązkiem przechowywania faktur przez okres pięciu lat. Ciąży on na każdym podatniku VAT.

W obecnych czasach znacznie łatwiej jest korzystać z narzędzi do wystawiania faktur online. Dzięki nim problem oczekiwania na dostarczenie listu zostaje zupełnie wyeliminowany, a Twoja firma nie zużywa papieru i jest bardziej eko. Dobry program do wystawiania faktur zapamiętuje Twoich klientów i większość danych uzupełnia automatycznie. Nie pozwoli Ci wysłać klientowi faktury dotkniętej brakiem i poinformuje Cię o statusie doręczenie wiadomości. Może również wyręczyć Cię w przypominaniu zapominalskim kontrahentom o zaległych płatnościach.

Jeśli poszukujesz jakościowego oprogramowania do wystawiania faktur online, może zainteresować Cię oferta Melpe. Dzięki Melpe już w siedem sekund wystawisz fakturę na każdym urządzeniu, także w podróży. Dokument możesz wysyłać bezpośrednio z systemu bez konieczności wcześniejszego pobierania pliku pdf.